x
突发新闻
0

52周高点 - 中国股票

创建提醒
添加此金融品种至
从投资组合添加/删除  
添加至关注列表
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

  名称 最新 最高 最低 涨跌额 涨跌幅 交易量 时间
  联美控股 28.900 29.300 28.360 +0.310 +1.08% 2.34M 11:29:00  
  新湖中宝 5.330 5.370 5.210 +0.080 +1.52% 38.29M 11:29:00  
  钱江水利 13.650 13.690 12.910 +0.840 +6.56% 17.25M 11:29:00  
  华海药业 28.730 28.730 26.300 +2.610 +9.99% 15.84M 11:27:00  
  江南嘉捷 52.080 53.870 49.520 +2.170 +4.35% 33.27M 11:29:00  
  日盈电子 36.08 37.28 35.80 -0.42 -1.15% 1.63M 11:29:00  
  Xiangpiaopiao Food A 33.40 38.00 33.13 -1.47 -4.22% 21.29M 11:29:00  
  分众传媒 13.49 13.85 12.98 +0.49 +3.77% 62.69M 11:30:00  
  信立泰 40.90 41.55 38.13 +2.81 +7.38% 7.93M 11:29:00  
  华统股份 35.22 36.10 35.03 -0.43 -1.21% 599.40K 11:30:00  
  普利制药 71.94 71.95 65.50 +6.19 +9.41% 643.05K 11:30:00  
  梅泰诺 49.77 50.87 49.10 +0.87 +1.78% 17.76M 11:30:00  
  华仁药业 14.20 14.25 14.08 +0.11 +0.78% 1.99M 11:29:00  
  Shenzhen Sinovatio A 108.78 108.78 100.02 +9.89 +10.00% 3.75M 11:30:00  
  PharmaBlock Sciences A 93.77 99.77 93.02 +2.94 +3.24% 5.20M 11:30:00  
  Ningbo Runhe A 31.14 31.14 31.14 +2.83 +10.00% 5.60M 11:30:00