x
突发新闻
0

所有加密货币对

获得实时加密货币行情
   
   
   
查找

Bitcoin

(33.15%)
创建提醒
添加此金融品种至
从投资组合添加/删除  
添加至关注列表
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  BTC/USD Bitfinex 8,128.6 8,230.0 8,310.0 8,073.6 -1.23% 31.43K 19:08:47  
  BTC/KRW Bithumb 8,972,000 9,019,000 9,154,000 8,933,000 -0.52% 26.83K 19:09:11  
  BTC/USD GDAX 8,134.0 8,250.0 8,299.0 8,104.0 -1.41% 14.37K 19:09:01  
  BTC/USD BitStamp 8,127.0 8,214.7 8,310.9 8,058.7 -1.07% 8.74K 19:08:37  
  BTC/USD HitBTC 8,121.9 8,219.7 8,320.0 8,075.9 -1.19% 8.10K 19:09:09  
  BTC/KRW Coinone 8,981,500 9,026,000 9,154,500 8,925,000 -0.49% 6.29K 19:09:21  
  BTC/USD Poloniex 8,121.0 8,222.0 8,319.0 8,090.0 -1.23% 5.37K 19:09:13  
  BTC/USD Bittrex 8,089.0 8,225.0 8,319.0 8,040.0 -1.65% 3.82K 19:08:37  
  BTC/USD Gemini 8,140.0 8,240.8 8,279.5 8,086.4 -1.22% 3.75K 19:09:17  
  BTC/USD Binance 8,110.0 8,240.0 8,319.0 8,050.0 -1.58% 3.67K 19:08:57  
  BTC/EUR BitStamp 6,900.0 6,981.0 7,088.0 6,877.3 -1.16% 2.44K 19:09:03  
  BTC/EUR GDAX 6,984.5 7,070.1 7,160.0 6,902.0 -1.21% 2.30K 19:09:04  
  BTC/CNY 火币网 40,600 40,600 40,600 40,600 +0.00% 2.18K 08:00:45  
  BTC/EUR Kraken 6,861.0 6,976.0 7,011.0 6,860.0 -1.65% 1.84K 19:08:46  
  BTC/USD Kraken 8,122.0 8,251.7 8,290.0 8,100.0 -1.57% 1.73K 19:08:45  
  BTC/USD CEX.IO 8,190.0 8,294.7 8,360.0 8,175.0 -1.26% 1.31K 19:09:08  
  BTC/USD Exmo 8,100.0 8,120.1 8,184.0 8,052.0 -0.25% 1.16K 19:08:33  
  BTC/PLN BitBay 29,176 29,450 29,949 28,966 -0.93% 1.10K 19:09:17  
  BTC/TRY Paribu 33,285 33,325 33,600 33,026 -0.12% 1.06K 19:09:19  
  BTC/RUB Exmo 448,102 450,450 454,200 448,000 -0.52% 0.91K 19:09:12  
  BTC/IDR BTC Indonesia 108,858,704 109,000,496 110,000,000 107,999,800 -0.13% 0.84K 19:08:58  
  BTC/USD itBit 8,128.8 8,234.8 8,271.0 8,089.6 -1.29% 0.68K 19:09:08  
  BTC/USD 币行网 8,082.6 8,199.3 8,301.7 8,050.0 -1.42% 0.65K 19:08:55  
  BTC/TRY BTCTurk 33,060 33,400 33,750 33,000 -1.02% 0.50K 19:09:23  
  BTC/BRL FoxBit 28,900 29,125 29,369 28,565 -0.77% 0.39K 19:09:18  
  BTC/EUR Exmo 7,114.0 7,030.0 7,198.7 7,000.0 +1.19% 0.38K 19:09:14  
  BTC/BRL MercadoBitcoin 29,031 29,400 29,600 29,001 -1.25% 0.33K 19:09:21  
  BTC/GBP GDAX 6,182.3 6,252.6 6,329.9 6,130.0 -1.12% 0.28K 19:09:05  
  BTC/USD Liqui 8,152.0 8,215.0 8,347.3 8,152.0 -0.77% 0.13K 19:09:12  
  BTC/SGD ANX 11,270.1 11,445.7 11,429.8 10,700.0 -1.53% 0.12K 19:09:17  
  BTC/CHF ANX 8,215.3 8,343.1 8,331.6 7,799.7 -1.53% 0.12K 19:09:12  
  BTC/GBP ANX 6,295.2 6,378.6 6,384.4 5,976.8 -1.31% 0.12K 19:09:11  
  BTC/CNY ANX 55,170 56,162 55,951 52,379 -1.77% 0.12K  
  BTC/USD ANX 8,376.3 8,495.0 8,495.0 7,952.6 -1.40% 0.12K 19:09:14  
  BTC/EUR ANX 7,070.7 7,189.2 7,170.9 6,713.0 -1.65% 0.12K 19:09:16  
  BTC/CAD ANX 10,620.6 10,793.9 10,771.1 10,083.3 -1.61% 0.12K 19:09:11  
  BTC/AUD ANX 10,974.5 11,158.3 11,130.0 10,419.3 -1.65% 0.12K 19:09:12  
  BTC/JPY ANX 931,928 945,425 945,131 884,786 -1.43% 0.12K 19:09:10  
  BTC/HKD ANX 65,412 66,354 66,339 63,687 -1.42% 0.12K 19:09:13  
  BTC/USD xBTCe 8,125.4 8,241.6 8,289.0 8,100.0 -1.41% 0.12K 19:09:15  
  BTC/NZD ANX 12,144.0 12,360.1 12,316.1 11,529.7 -1.75% 0.12K 19:09:14  
  BTC/EUR CEX.IO 6,921.10 6,998.00 7,096.00 6,886.00 -1.10% 0.12K 19:09:20  
  BTC/UAH Exmo 210,000 213,105 215,995 210,000 -1.46% 0.04K 19:08:45  
  BTC/USDT Exmo 8,129.50 8,273.60 8,342.10 8,100.00 -1.74% 0.04K 19:09:03  
  BTC/JPY xBTCe 940,777 940,777 904,976 940,777 +0.00% 0.02K 19:09:16  
  BTC/CAD Kraken 10,250.0 10,560.1 10,729.8 10,250.0 -2.94% 0.02K 19:09:07  
  BTC/RUB xBTCe 514,000 476,922 458,597 510,000 +7.77% 0.01K 19:09:16  
  BTC/EUR xBTCe 6,954.0 7,167.9 7,028.1 6,954.0 -2.98% 0.01K 19:09:16  
  BTC/CNH xBTCe 57,073 57,073 52,082 57,073 +0.00% 0.00K 19:09:15  
  BTC/GBP xBTCe 6,297.5 6,297.5 6,090.3 6,000.0 +0.00% 0.00K 19:09:16  
  BTC/JPY Kraken 908,000 924,657 935,700 906,800 -1.80% 0.00K 19:09:01  
  BTC/RUB CEX.IO 490,005.00 505,499.94 510,000.00 480,000.03 -3.07% 0.00K 19:09:20  
  BTC/CNY 币行网 40,303 40,303 40,303 40,303 +0.00% 0.00K 19:08:56  
  BTC/EUR itBit 6,849.4 6,901.7 6,985.2 6,849.4 -0.76% 0 19:09:08  
  BTC/CNY BTCC 0 0 0 0 0.00% 0 19:09:14  
  BTC/CNY CHBTC 27,197 27,197 27,197 27,197 +0.00% 0 08:00:45  
  BTC/SGD itBit 11,005.0 11,091.2 11,005.0 11,005.0 -0.78% 0 19:09:08  

Bitcoin Cash

(30.96%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  BCH/KRW Bithumb 1,709,000 1,419,000 1,789,000 1,302,000 +20.44% 1.08M 19:09:16  
  BCH/USD Bitfinex 1,545.00 1,297.10 1,620.00 1,178.90 +19.11% 243.89K 19:08:48  
  BCH/KRW Coinone 1,708,400 1,420,000 1,785,000 1,302,500 +20.31% 225.77K 19:09:22  
  BCH/BTC Bittrex 0.19030 0.15800 0.19980 0.14212 +20.44% 151.80K 19:08:37  
  BCH/BTC Bitfinex 0.19450 0.15614 0.19960 0.14000 +24.57% 83.20K 18:57:32  
  BCH/BTC Poloniex 0.18990 0.15730 0.19979 0.14151 +20.72% 79.04K 19:09:17  
  BCH/USD Poloniex 1,550.00 1,296.01 1,618.43 1,180.00 +19.60% 45.07K 19:08:45  
  BCH/BTC Binance 0.1906 0.1574 0.1975 0.1415 +21.06% 43.38K 19:07:59  
  BCH/USD Bittrex 1,540.03 1,297.87 1,612.00 1,179.55 +18.66% 29.43K 19:08:39  
  BCH/USD HitBTC 1,546.40 1,300.82 1,615.00 1,180.00 +18.88% 19.83K 19:09:09  
  BCH/EUR Kraken 1,319.00 1,096.30 1,389.00 1,090.50 +20.31% 9.86K 19:09:15  
  BCH/BTC Kraken 0.19200 0.15922 0.19880 0.15620 +20.59% 8.91K 19:09:18  
  BCH/USD Kraken 1,555.00 1,305.80 1,622.00 1,298.00 +19.08% 8.43K 19:09:15  
  BCH/USD CEX.IO 1,562.00 1,311.00 1,650.00 1,200.50 +19.15% 7.66K 19:09:09  
  BCH/ETH Bittrex 3.93500 3.43000 4.30000 3.22501 +14.72% 7.60K 19:08:40  
  BCH/USD Binance 1,542.2300 1,279.5200 1,599.0000 1,176.0000 +20.53% 6.65K 19:08:03  
  BCH/ETH Bitfinex 3.92280 3.43510 4.30000 3.22120 +14.20% 3.66K 19:04:39  
  BCH/PLN BitBay 5,568.0 4,640.0 5,780.0 4,256.0 +20.00% 3.55K 19:09:17  
  BCH/BRL MercadoBitcoin 5,730.00 4,603.00 6,145.25 4,165.00 +24.48% 3.24K 19:09:21  
  BCH/ETH Poloniex 3.92920 3.44025 4.27958 3.21860 +14.21% 2.87K 19:09:18  
  BCH/ETH Binance 3.9100 3.3661 4.2488 3.2104 +16.16% 2.13K 19:08:01  
  BCH/BTC CEX.IO 0.1907 0.1572 0.2030 0.1421 +21.35% 1.86K 19:09:20  
  BCH/BNB Binance 999.39 801.64 1,025.01 729.09 +24.67% 0.39K 19:08:16  
  BCH/BTC Liqui 0.19111 0.15798 0.20000 0.14151 +20.97% 0.35K 19:09:13  
  BCH/ETH Liqui 3.91832 3.42770 4.27167 3.20822 +14.31% 0.18K 19:09:13  
  BCH/BTC HitBTC 0.03576 0.03581 0.03750 0.03500 0.00% 0.18K 19:09:06  
  BCH/EUR CEX.IO 1,357.64 1,092.51 1,423.16 990.00 +24.27% 0.16K 19:09:20  
  BCH/USD Liqui 1,561.26 1,301.21 1,630.42 1,176.00 +19.99% 0.15K 19:09:02  
  BCH/ETH HitBTC 0.73000 0.79998 0.81999 0.73000 -8.75% 0.03K 19:09:09  
  BCH/USD xBTCe 1,561.20 1,321.40 1,509.00 1,258.66 +18.15% 0.02K 19:08:54  
  BCH/IDR BTC Indonesia 20,102,000 16,755,500 20,877,900 15,700,000 +19.97% 0 19:09:00  

Ethereum

(9.91%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  ETH/KRW Bithumb 434,200 416,800 442,700 395,900 +4.17% 441.76K 19:09:11  
  ETH/USD Bitfinex 394.89 380.94 403.00 359.50 +3.66% 341.50K 19:09:02  
  ETH/USD GDAX 394.84 381.73 401.70 362.10 +3.43% 205.42K 19:09:01  
  ETH/KRW Coinone 433,400 415,950 443,000 396,500 +4.20% 187.40K 19:09:20  
  ETH/BTC Poloniex 0.048634 0.046299 0.049650 0.044110 +5.04% 177.05K 19:09:12  
  ETH/BTC Binance 0.048904 0.046327 0.049898 0.044100 +5.56% 140.62K 19:08:53  
  ETH/BTC Bittrex 0.048750 0.046360 0.049650 0.044110 +5.16% 139.72K 19:08:39  
  ETH/BTC Bitfinex 0.048661 0.046269 0.051200 0.044136 +5.17% 130.02K 19:09:02  
  ETH/USD Poloniex 395.70 380.60 402.00 360.00 +3.97% 70.87K 19:09:13  
  ETH/BTC HitBTC 0.048682 0.046320 0.050641 0.044155 +5.10% 65.23K 19:09:06  
  ETH/USD BitStamp 395.45 380.84 405.90 359.00 +3.84% 55.35K 19:09:04  
  ETH/USD Gemini 395.5 381.1 401.0 375.2 +3.77% 51.83K 19:09:11  
  ETH/USD HitBTC 395.23 380.47 401.55 360.47 +3.88% 37.80K 19:09:07  
  ETH/USD Bittrex 394.70 380.64 400.00 359.30 +3.69% 36.88K 19:08:39  
  ETH/EUR Kraken 332.26 321.40 335.50 318.19 +3.38% 35.27K 19:08:52  
  ETH/BTC GDAX 0.048660 0.046370 0.049720 0.044200 +4.94% 24.57K 19:09:02  
  ETH/USD Binance 395.13 380.63 402.00 359.00 +3.81% 22.61K 19:08:58  
  ETH/EUR BitStamp 336.21 323.70 342.94 309.20 +3.86% 22.09K 19:09:05  
  ETH/USD Kraken 392.99 379.50 396.00 374.40 +3.55% 21.69K 19:08:48  
  ETH/BTC Kraken 0.048730 0.046090 0.049360 0.045740 +5.73% 18.83K 19:08:55  
  ETH/BTC BitStamp 0.048660 0.046290 0.049799 0.044174 +5.12% 18.66K 19:09:05  
  ETH/EUR GDAX 337.31 325.70 343.20 311.00 +3.56% 15.35K 19:09:05  
  ETH/USD CEX.IO 397.90 381.38 404.92 363.11 +4.33% 11.65K 19:09:09  
  ETH/TRY BTCTurk 1,655.00 1,547.99 1,679.10 1,465.00 +6.91% 8.39K 19:09:18  
  ETH/BTC Exmo 0.048684 0.045999 0.049576 0.044180 +5.84% 8.28K 19:09:13  
  ETH/BTC Gemini 0.04858 0.04644 0.04959 0.04574 +4.61% 8.21K 19:09:18  
  ETH/USD Exmo 390.00 372.82 398.00 357.12 +4.61% 7.07K 19:08:38  
  ETH/BTC Liqui 0.048882 0.046041 0.049485 0.044042 +6.17% 5.18K 19:09:12  
  ETH/PLN BitBay 1,439.0 1,351.0 1,450.0 1,270.0 +6.51% 3.56K 19:09:17  
  ETH/USD xBTCe 395.09 381.21 398.36 363.88 +3.64% 3.07K 19:09:15  
  ETH/USD Liqui 398.22 379.64 402.00 362.00 +4.89% 2.77K 19:08:59  
  ETH/BTC CEX.IO 0.04870 0.04627 0.04977 0.04410 +5.26% 2.08K 19:09:20  
  ETH/RUB Exmo 21,691 20,737 21,997 19,781 +4.60% 1.14K 19:08:11  
  ETH/EUR CEX.IO 336.00 323.50 345.00 310.00 +3.86% 0.96K 19:09:20  
  ETH/EUR Exmo 344.00 324.44 355.00 312.55 +6.03% 0.62K 19:08:41  
  ETH/UAH Exmo 10,171.3 9,690.0 10,321.0 9,330.0 +4.97% 0.53K 19:08:53  
  ETH/CAD Kraken 500.00 488.82 500.00 473.90 +2.29% 0.33K 19:08:49  
  ETH/LTC Exmo 5.5185 5.2576 5.5944 5.1043 +4.96% 0.29K 19:08:43  
  ETH/BTC xBTCe 0.047840 0.045370 0.047940 0.045370 +5.44% 0.13K 19:09:14  
  ETH/EUR xBTCe 316.26 287.15 301.39 316.26 +10.14% 0.11K 19:09:15  
  ETH/CNH xBTCe 2,531.6 2,531.6 2,291.7 2,531.6 +0.00% 0.11K 19:09:15  
  ETH/JPY xBTCe 41,732 41,732 39,821 41,732 +0.00% 0.11K 19:09:15  
  ETH/LTC xBTCe 5.5556 5.2436 5.1930 5.5556 +5.95% 0.03K 19:09:14  
  ETH/BTC BTC Indonesia 0.049000 0.046120 0.049260 0.044180 +6.24% 0.03K 19:09:01  
  ETH/JPY Kraken 44,023 42,440 44,239 42,302 +3.73% 0.01K 19:08:54  
  ETH/CNY 币行网 1,937.0 1,937.0 1,937.0 1,937.0 +0.00% 0.00K 19:08:57  
  ETH/GBP Kraken 239.79 236.99 239.80 236.99 +1.18% 0.00K 19:08:52  
  ETH/CNY CHBTC 2,050.0 2,050.0 2,050.0 2,050.0 +0.00% 0 08:00:45  
  ETH/RUB xBTCe 19,418 19,418 19,418 19,418 0.00% 0 19:09:14  
  ETH/IDR BTC Indonesia 5,260,000 5,033,900 5,375,000 4,800,000 +4.49% 0 19:08:59  
  ETH/BTC BTCTurk 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0 19:09:18  

Tether

(5.21%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  USDT/USD Kraken 0.99770 0.99850 0.99900 0.98000 -0.08% 148.22K 19:08:19  

Dash

(2.14%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  DASH/KRW Bithumb 614,200 630,100 655,000 595,300 -2.52% 198.57K 19:09:13  
  DASH/USD Bitfinex 558.92 572.94 596.87 543.93 -2.45% 54.48K 19:09:03  
  DASH/BTC Poloniex 0.068725 0.070250 0.072190 0.066680 -2.17% 41.41K 19:09:14  
  DASH/BTC Bittrex 0.068789 0.070000 0.072483 0.066664 -1.73% 30.87K 19:08:41  
  DASH/BTC HitBTC 0.068849 0.069854 0.072235 0.066905 -1.44% 26.64K 19:09:06  
  DSH/BTC Bitfinex 0.068758 0.070218 0.072200 0.066563 -2.08% 17.90K 19:06:49  
  DASH/BTC Bitfinex 0.068772 0.069573 0.072200 0.066563 -1.15% 17.90K 19:09:02  
  DASH/BTC Binance 0.068624 0.070306 0.072067 0.066742 -2.39% 14.94K 19:09:19  
  DASH/USD Poloniex 559.76 576.00 595.00 545.50 -2.82% 10.34K 19:09:14  
  DASH/USD HitBTC 557.00 573.58 592.96 545.72 -2.89% 6.72K 19:09:09  
  DASH/USD Bittrex 552.00 577.50 598.00 543.85 -4.42% 5.48K 19:08:45  
  DASH/USD Exmo 557.75 572.17 595.00 515.59 -2.52% 2.33K 19:08:42  
  DASH/ETH Bittrex 1.40646 1.51000 1.59900 1.38000 -6.86% 2.08K 19:08:58  
  DASH/BTC Exmo 0.069212 0.070004 0.072290 0.066575 -1.13% 2.02K 19:09:21  
  DASH/EUR Kraken 472.00 491.00 494.13 465.50 -3.87% 1.84K 19:08:58  
  DASH/USD CEX.IO 564.4900 593.7999 605.9900 552.5500 -4.94% 1.82K 19:09:09  
  DASH/PLN BitBay 2,031.89 2,091.05 2,150.00 1,910.00 -2.83% 1.50K 19:09:18  
  DASH/BTC Kraken 0.068660 0.070020 0.071430 0.066020 -1.94% 1.27K 19:08:57  
  DASH/USD Kraken 556.00 575.80 588.93 551.00 -3.44% 1.26K 19:09:00  
  DASH/USD xBTCe 556.70 575.10 591.64 546.88 -3.20% 0.90K 19:08:52  
  DASH/RUB Exmo 30,820 31,611 33,492 29,994 -2.50% 0.39K 19:08:49  
  DASH/USD Liqui 558.60 581.68 591.22 551.26 -3.97% 0.28K 19:09:04  
  DASH/BTC Liqui 0.068631 0.070584 0.072000 0.067153 -2.77% 0.25K 19:09:21  
  DASH/BTC CEX.IO 0.069450 0.071710 0.074387 0.066638 -3.15% 0.19K 19:09:20  
  DASH/CNH xBTCe 3,321.1 3,321.1 2,778.4 3,321.1 +0.00% 0.11K 19:09:16  
  DASH/XMR Poloniex 3.4740 3.5509 3.7654 3.3276 -2.16% 0.08K 19:09:18  
  DASH/BTC xBTCe 0.068140 0.071830 0.070120 0.068140 -5.14% 0.06K 19:09:15  

Ripple

(1.61%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  XRP/KRW Bithumb 260.00 260.00 264.00 254.00 0.00% 374.56M 19:09:15  
  XRP/KRW Coinone 262.00 259.00 263.00 254.00 +1.16% 63.35M 19:09:21  
  XRP/BTC Bittrex 0.000029 0.000029 0.000030 0.000028 0.00% 59.86M 19:08:40  
  XRP/USD Bitfinex 0.23740 0.23800 0.24377 0.23183 -0.25% 52.57M 19:09:02  
  XRP/BTC Poloniex 0.000029 0.000029 0.000030 0.000028 0.00% 46.91M 19:09:12  
  XRP/BTC Binance 0.000029 0.000029 0.000031 0.000028 0.00% 42.51M 19:09:17  
  XRP/BTC Bitfinex 0.000029 0.000029 0.000030 0.000028 0.00% 22.61M 19:09:02  
  XRP/USD Poloniex 0.23900 0.23999 0.24350 0.23000 -0.41% 21.78M 19:09:14  
  XRP/USD BitStamp 0.23750 0.23887 0.24200 0.23250 -0.57% 18.21M 19:09:03  
  XRP/USD Bittrex 0.23620 0.23950 0.24200 0.23176 -1.38% 14.14M 19:08:44  
  XRP/EUR BitStamp 0.20120 0.20362 0.20750 0.19913 -1.19% 11.84M 19:09:03  
  XRP/BTC BitStamp 0.000029 0.000029 0.000030 0.000028 1.07% 6.07M 19:09:04  
  XRP/BTC HitBTC 0.000029 0.000029 0.000030 0.000028 0.00% 4.71M 19:09:09  
  XRP/USD Kraken 0.23731 0.23900 0.24500 0.23689 -0.71% 4.66M 19:08:55  
  XRP/EUR Kraken 0.20200 0.20332 0.20488 0.20040 -0.65% 4.21M 19:08:55  
  XRP/ETH Bittrex 0.000600 0.000626 0.000666 0.000592 0.00% 3.36M 19:08:45  
  XRP/USD Exmo 0.237 0.237 0.241 0.230 -0.07% 1.94M 19:08:59  
  XRP/BTC Kraken 0.000029 0.000029 0.000030 0.000029 0.00% 1.72M 19:08:55  
  XRP/BTC Exmo 0.000029 0.000029 0.000030 0.000028 0.00% 978.06K 19:08:55  
  XRP/BTC BTC Indonesia 0.000029 0.000029 0.000030 0.000028 0.00% 0.03K 19:09:04  
  XRP/IDR BTC Indonesia 3,188.0 3,162.0 3,258.0 3,112.0 +0.82% 0 19:09:09  

Monero

(1.39%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  XMR/KRW Bithumb 175,000 180,500 195,000 161,100 -3.05% 330.65K 19:09:16  
  XMR/USD Bitfinex 159.06 166.19 173.88 149.97 -4.29% 177.42K 19:09:05  
  XMR/BTC Poloniex 0.019589 0.020138 0.021050 0.018235 -2.73% 169.50K 19:09:16  
  XMR/BTC HitBTC 0.019565 0.020060 0.021085 0.018481 -2.47% 100.93K 19:09:08  
  XMR/BTC Bittrex 0.019500 0.020133 0.021100 0.018396 -3.14% 80.97K 19:08:44  
  XMR/BTC Bitfinex 0.019524 0.020130 0.021000 0.018416 -3.01% 65.49K 19:09:05  
  XMR/USD Poloniex 159.26 165.00 173.67 150.11 -3.48% 30.68K 19:08:43  
  XMR/USD HitBTC 158.57 165.37 173.34 150.01 -4.11% 25.62K 19:09:08  
  XMR/BTC Binance 0.019644 0.020036 0.021597 0.018283 -1.96% 21.09K 19:09:21  
  XMR/USD Bittrex 158.58 166.00 173.75 149.86 -4.47% 15.19K 19:08:48  
  XMR/ETH Bittrex 0.40496 0.43360 0.46998 0.39186 -6.61% 11.28K 19:08:58  
  XMR/EUR Kraken 136.44 141.20 145.90 130.03 -3.37% 7.59K 19:09:05  
  XMR/BTC Kraken 0.019900 0.020275 0.020980 0.019000 -1.85% 6.92K 19:09:05  
  XMR/USD Kraken 159.99 166.50 174.00 156.00 -3.91% 6.89K 19:09:05  
  XMR/ETH HitBTC 0.40234 0.43380 0.46818 0.39436 -7.25% 3.05K 19:09:10  
  XMR/USD Exmo 157.7400 164.1000 171.7000 145.0000 -3.88% 2.87K 19:09:00  
  XMR/ETH Binance 0.398700 0.424650 0.500000 0.382000 -6.11% 2.04K 19:08:04  

Litecoin

(1.38%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  LTC/USD GDAX 71.900 72.310 72.710 70.870 -0.57% 352.94K 19:09:02  
  LTC/KRW Bithumb 79,200 78,450 79,200 76,800 +0.96% 324.48K 19:09:12  
  LTC/USD Bitfinex 71.949 71.731 72.410 69.507 +0.30% 248.73K 19:09:02  
  LTC/BTC Poloniex 0.008835 0.008731 0.008883 0.008557 +1.19% 139.32K 19:09:13  
  LTC/BTC Bittrex 0.008821 0.008730 0.008860 0.008540 0.00% 120.58K 19:08:39  
  LTC/BTC Bitfinex 0.008840 0.008728 0.008846 0.008567 +1.28% 106.53K 19:09:02  
  LTC/CNY 火币网 344.96 344.96 344.96 344.96 +0.00% 93.61K 08:00:45  
  LTC/BTC Binance 0.008837 0.008695 0.008896 0.008526 +1.63% 84.52K 19:08:54  
  LTC/USD Poloniex 71.893 71.800 72.400 70.090 +0.13% 60.25K 19:09:14  
  LTC/USD HitBTC 71.631 71.711 72.247 70.126 -0.11% 50.71K 19:09:08  
  LTC/BTC GDAX 0.008820 0.008750 0.008840 0.008570 0.00% 38.97K 19:09:03  
  LTC/KRW Coinone 78,950 78,400 79,000 76,450 +0.70% 32.31K 19:09:15  
  LTC/USD BitStamp 71.630 71.880 72.480 69.820 -0.35% 32.29K 19:09:04  
  LTC/USD Bittrex 71.400 72.000 72.439 70.021 -0.83% 31.82K 19:08:42  
  LTC/BTC Kraken 0.008800 0.008700 0.008800 0.008553 +1.15% 26.94K 19:09:08  
  LTC/BTC HitBTC 0.008850 0.008720 0.008850 0.008570 +1.49% 24.18K 19:09:07  
  LTC/EUR BitStamp 60.920 61.150 61.410 59.680 -0.38% 21.70K 19:09:04  
  LTC/USD 币行网 71.790 71.260 71.920 69.180 +0.74% 19.47K 19:09:19  
  LTC/EUR Kraken 60.220 60.800 61.090 60.100 -0.95% 12.10K 19:08:46  
  LTC/USD xBTCe 71.788 71.515 72.089 70.715 +0.38% 11.31K 19:09:15  
  LTC/EUR GDAX 61.530 61.610 61.680 60.820 -0.13% 10.23K 19:09:05  
  LTC/BTC BitStamp 0.008858 0.008735 0.008859 0.008570 +1.41% 9.61K 19:09:04  
  LTC/USD Kraken 71.100 71.880 72.200 70.210 -1.09% 8.55K 19:08:48  
  LTC/ETH Bittrex 0.18200 0.18853 0.19604 0.17800 -3.46% 8.09K 19:08:45  
  LTC/PLN BitBay 257.96 256.21 262.00 250.00 +0.68% 7.68K 19:09:17  
  LTC/BRL MercadoBitcoin 251.67 255.00 256.13 250.11 -1.31% 6.46K 19:09:21  
  LTC/BTC Liqui 0.008807 0.008687 0.008831 0.008596 +1.38% 4.42K 19:09:13  
  LTC/XMR Poloniex 0.45000 0.42817 0.47682 0.41220 +5.10% 4.03K 19:09:18  
  LTC/BTC Exmo 0.008818 0.008720 0.008818 0.008550 0.00% 3.60K 19:08:10  
  LTC/USD Exmo 70.710 70.634 71.250 68.546 +0.11% 3.60K 19:08:46  
  LTC/USD Liqui 71.71522 71.69572 72.60728 70.53741 +0.03% 3.43K 19:09:03  
  LTC/ETH Liqui 0.18052 0.18889 0.19596 0.17876 -4.43% 3.29K 19:09:21  
  LTC/RUB Exmo 3,937.9 3,924.1 3,993.3 3,875.6 +0.35% 0.64K 19:08:55  
  LTC/BTC ANX 0.008950 0.007840 0.009000 0.007840 +14.16% 0.22K 19:09:16  
  LTC/BTC xBTCe 0.008820 0.008810 0.008670 0.008810 0.00% 0.17K 19:09:16  
  LTC/JPY xBTCe 8,168.5 7,962.8 7,887.4 8,168.5 +2.58% 0.11K 19:08:52  
  LTC/RUB xBTCe 4,433.4 4,191.5 4,105.2 4,433.4 +5.77% 0.11K 19:09:15  
  LTC/CNH xBTCe 494.98 471.37 454.07 494.98 +5.01% 0.11K 19:09:16  
  LTC/CNY 币行网 340.00 340.00 340.00 340.00 0.00% 0.11K 19:09:21  
  LTC/EUR xBTCe 61.506 60.974 59.624 61.506 +0.87% 0.04K 19:09:16  
  LTC/BTC BTC Indonesia 0.008800 0.008705 0.008805 0.008572 0.00% 0.00K 19:09:05  
  LTC/CNY BTCC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 19:09:20  
  LTC/IDR BTC Indonesia 956,000 945,500 959,300 933,000 +1.11% 0 19:09:12  
  LTC/BTC BTCC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0 19:09:17  
  LTC/CNY CHBTC 334.10 334.10 334.10 334.10 0.00% 0 08:00:45  

Zcash

(1.16%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  ZEC/KRW Bithumb 335,600 350,400 354,800 327,500 -4.22% 177.09K 19:09:17  
  ZEC/USD Bitfinex 305.52 318.32 322.00 300.26 -4.02% 68.56K 19:09:06  
  ZEC/BTC HitBTC 0.037892 0.038733 0.039000 0.036383 -2.17% 44.65K 19:09:07  
  ZEC/BTC Bitfinex 0.038027 0.038616 0.039440 0.036365 -1.53% 31.87K 19:04:29  
  ZEC/BTC Bittrex 0.037995 0.038771 0.039071 0.036180 -2.00% 26.22K 19:08:42  
  ZEC/BTC Poloniex 0.037700 0.038707 0.039047 0.036363 -2.60% 21.32K 19:09:16  
  ZEC/USD Poloniex 306.62 318.50 323.70 301.55 -3.73% 21.06K 19:08:43  
  ZEC/USD Bittrex 308.40 318.99 322.68 300.00 -3.32% 9.30K 19:08:46  
  ZEC/USD HitBTC 306.67 319.30 322.90 301.60 -3.96% 9.27K 19:09:08  
  ZEC/USD Exmo 306.60 313.00 318.00 294.91 -2.04% 4.38K 19:08:52  
  ZEC/BTC Exmo 0.037949 0.038560 0.039000 0.036011 -1.58% 1.70K 19:09:02  
  ZEC/USD Kraken 309.62 316.80 321.00 304.00 -2.27% 1.68K 19:08:15  
  ZEC/ETH Poloniex 0.78006 0.83907 0.87632 0.78027 -7.03% 1.67K 19:09:16  
  ZEC/EUR Kraken 263.80 268.82 270.00 260.45 -1.87% 1.66K 19:09:14  
  ZEC/USD CEX.IO 313.4073 320.0000 326.8999 302.9900 -2.06% 1.66K 19:09:09  
  ZEC/BTC Kraken 0.038300 0.038850 0.039540 0.037040 -1.42% 1.49K 19:09:14  
  ZEC/ETH Bittrex 0.77600 0.83101 0.87800 0.77600 -6.62% 1.41K 19:08:55  
  ZEC/XMR Poloniex 1.9599 1.9080 2.0674 1.8246 +2.72% 0.32K 19:09:19  
  ZEC/BTC CEX.IO 0.038192 0.038800 0.039328 0.035936 -1.57% 0.09K 19:09:20  

Ethereum Classic

(1.03%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  ETC/KRW Bithumb 20,300 19,630 20,900 19,300 +3.41% 3.54M 19:09:15  
  ETC/KRW Coinone 20,270 19,650 20,600 19,400 +3.16% 992.09K 19:09:22  
  ETC/BTC Binance 0.0023 0.0022 0.0023 0.0021 0.00% 488.39K 19:09:20  
  ETC/USD Bitfinex 18.5380 17.9600 18.6990 17.5600 +3.22% 387.54K 19:09:06  
  ETC/BTC Bittrex 0.002280 0.002171 0.002325 0.002134 +5.02% 302.72K 19:08:40  
  ETC/BTC Bitfinex 0.002292 0.002178 0.002314 0.002151 +5.25% 239.38K 19:09:06  
  ETC/BTC Poloniex 0.002266 0.002190 0.002309 0.002145 0.00% 228.60K 19:09:14  
  ETC/USD Poloniex 18.4000 17.9500 18.7100 17.6000 +2.51% 149.52K 19:09:15  
  ETC/USD Bittrex 18.5069 18.0449 18.7100 17.5700 +2.56% 93.21K 19:08:45  
  ETC/BTC HitBTC 0.002267 0.002179 0.002309 0.002143 0.00% 88.71K 19:09:09  
  ETC/ETH Bittrex 0.047039 0.047300 0.049432 0.044544 -0.55% 21.09K 19:08:45  
  ETC/ETH Binance 0.046500 0.046992 0.048987 0.043912 -1.05% 17.53K 19:09:23  
  ETC/EUR Kraken 15.5500 15.2210 15.5500 15.0100 +2.16% 15.05K 19:09:08  
  ETC/ETH Poloniex 0.047120 0.047653 0.049140 0.044458 -1.12% 14.87K 19:09:16  
  ETC/USD Kraken 18.2000 18.0000 18.2000 17.6920 +1.11% 14.34K 19:08:14  
  ETC/BTC Kraken 0.002292 0.002170 0.002300 0.002160 +5.62% 9.11K 19:09:10  
  ETC/ETH Kraken 0.046871 0.047269 0.047601 0.042511 -0.84% 5.95K 19:09:14  
  ETC/ETH HitBTC 0.046752 0.047629 0.049331 0.044114 -1.84% 5.65K 19:09:14  
  ETC/USD HitBTC 18.5900 17.9700 18.6400 17.5900 +3.45% 1.97K 19:08:55  
  ETC/CNY CHBTC 81.00 81.00 81.00 81.00 +0.00% 0 08:00:45  
  ETC/IDR BTC Indonesia 245,500 239,200 249,000 235,400 +2.63% 0 19:09:10  

Lisk

(0.90%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  LSK/BTC Bittrex 0.001000 0.001050 0.001311 0.000850 0.00% 6.50M 19:08:58  
  LSK/BTC Poloniex 0.001003 0.001044 0.001314 0.000922 0.00% 2.82M 19:09:17  
  LSK/PLN BitBay 29.410 30.000 37.840 27.000 -1.97% 1.81M 19:09:18  
  LSK/ETH Poloniex 0.020585 0.022152 0.029742 0.020000 -7.07% 208.07K 19:09:18  
  LSK/BTC HitBTC 0.000997 0.001039 0.001319 0.000950 0.00% 152.13K 19:09:10  
  LSK/USD BitBay 8.5000 9.2000 11.1400 5.2900 -7.61% 5.54K 19:09:09  

Qtum

(0.85%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  QTUM/KRW Bithumb 15,310 15,510 15,620 15,010 -1.29% 4.87M 19:09:17  
  QTUM/KRW Coinone 15,290 15,420 15,550 15,130 -0.84% 1.17M 19:09:23  
  QTUM/BTC Binance 0.001674 0.001705 0.001720 0.001623 0.00% 495.31K 19:09:14  
  QTUM/BTC Bittrex 0.001710 0.001730 0.001730 0.001661 0.00% 408.66K 19:08:51  
  QTUM/USD Bitfinex 13.645000 14.001000 14.368000 13.561000 -2.54% 119.72K 18:44:55  
  QTUM/ETH Binance 0.034400 0.036950 0.038465 0.033401 -6.90% 99.52K 19:08:55  
  QTUM/BTC Bitfinex 0.001676 0.001708 0.001736 0.001662 0.00% 74.07K 18:44:52  
  QTUM/ETH Bittrex 0.034639 0.037106 0.038716 0.034006 -6.65% 25.47K 19:08:53  
  QTUM/ETH Bitfinex 0.034021 0.038366 0.038640 0.034001 -11.33% 15.11K 18:44:55  
  QTUM/BTC Liqui 0.002837 0.002837 0.002837 0.002837 0.01% 0 19:09:13  
  QTUM/CNY CHBTC 79.01 79.01 79.01 79.01 +0.00% 0 08:00:45  
  QTUM/USD Liqui 14.8169 14.8169 14.8169 14.8169 +0.00% 0 19:09:12  
  QTUM/ETH Liqui 0.041998 0.041998 0.041998 0.041998 0.00% 0 19:09:13  

NEO

(0.59%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  ANS/BTC Bittrex 0.004278 0.004374 0.004512 0.004250 0.00% 696.09K 19:08:51  
  ANS/USD Bitfinex 34.152000 36.120998 37.250000 34.000000 -5.45% 460.19K 18:44:55  
  ANS/BTC Binance 0.004256 0.004346 0.004522 0.004231 0.00% 455.53K 19:08:52  
  ANS/USD Bittrex 34.461 36.203 37.260 34.250 -4.81% 172.84K 19:08:53  
  ANS/BTC Bitfinex 0.004242 0.004403 0.004512 0.004199 -3.66% 111.62K 18:44:52  
  ANS/ETH Bittrex 0.08752 0.09362 0.10200 0.08620 -6.52% 64.82K 19:08:53  
  ANS/ETH Binance 0.087769 0.093593 0.102200 0.084760 -6.22% 39.07K 19:08:28  
  ANS/ETH Bitfinex 0.086105 0.098481 0.101340 0.085110 -12.57% 21.14K 18:44:56  
  ANS/BTC HitBTC 0.004280 0.004370 0.004720 0.004240 0.00% 9.26K 19:09:14  

IOTA

(0.49%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  IOT/USD Bitfinex 0.89980 0.90090 0.94601 0.85020 -0.12% 35.86M 19:09:06  
  IOT/BTC Binance 0.000111 0.000110 0.000114 0.000101 0.00% 19.21M 19:08:20  
  IOT/BTC Bitfinex 0.000111 0.000109 0.000114 0.000105 0.00% 10.84M 19:09:06  
  IOT/ETH Bitfinex 0.002280 0.002371 0.002585 0.002218 0.00% 2.39M 19:04:29  
  IOT/ETH Binance 0.002268 0.002362 0.002590 0.002220 0.00% 1.85M 19:08:32  

EOS

(0.37%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  EOS/USD Bitfinex 1.89650 1.88620 1.95260 1.76020 +0.55% 10.12M 19:09:03  
  EOS/BTC Binance 0.000233 0.000227 0.000236 0.000218 0.00% 3.58M 19:09:22  
  EOS/BTC Bitfinex 0.000233 0.000229 0.000237 0.000217 0.00% 3.53M 19:09:05  
  EOS/ETH Bitfinex 0.004762 0.004940 0.005203 0.004700 -3.60% 1.89M 19:09:05  
  EOS/ETH Binance 0.004755 0.004922 0.005195 0.004688 -3.39% 1.46M 19:08:56  
  EOS/USD HitBTC 1.88404 1.88677 1.96473 1.77620 -0.14% 1.39M 19:09:08  
  EOS/BTC Kraken 0.000232 0.000234 0.000235 0.000226 0.00% 354.03K 19:09:01  
  EOS/BTC HitBTC 0.000232 0.000228 0.000240 0.000218 0.00% 243.43K 19:09:07  
  EOS/ETH Kraken 0.004746 0.004999 0.005048 0.004733 -5.06% 153.02K 19:09:04  
  EOS/BTC Liqui 0.000233 0.000229 0.000235 0.000219 0.00% 99.40K 19:09:13  
  EOS/USD Liqui 1.90462 1.89191 1.93680 1.78905 +0.67% 92.69K 19:09:04  
  EOS/ETH Liqui 0.004777 0.004957 0.005218 0.004746 -3.62% 86.95K 19:09:13  
  EOS/CNY CHBTC 4.8600 4.8600 4.8600 4.8600 +0.00% 0 08:00:45  

OmiseGO

(0.23%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  OMG/BTC Bittrex 0.000959 0.000966 0.000995 0.000925 0.00% 1.13M 19:08:59  
  OMG/USD Bitfinex 7.7562 7.8282 8.1899 7.6200 -0.92% 927.52K 19:04:39  
  OMG/BTC Binance 0.000953 0.000965 0.000990 0.000920 0.00% 477.09K 19:08:05  
  OMG/BTC Bitfinex 0.000957 0.000955 0.000997 0.000925 0.00% 289.71K 19:04:39  
  OMG/USD Bittrex 7.7500 7.9500 8.1500 7.6100 -2.52% 262.98K 19:08:11  
  OMG/BTC Poloniex 0.000958 0.000969 0.000994 0.000926 0.00% 128.02K 19:08:54  
  OMG/ETH Bittrex 0.019520 0.021075 0.021510 0.019313 -7.38% 125.15K 19:08:59  
  OMG/ETH Bitfinex 0.019692 0.020910 0.021621 0.019226 -5.83% 111.52K 19:04:39  
  OMG/ETH Binance 0.019261 0.020875 0.021497 0.019110 -7.73% 63.10K 19:08:06  
  OMG/ETH Poloniex 0.019402 0.020955 0.021544 0.019402 -7.41% 21.11K 19:08:54  
  OMG/BTC Liqui 0.000960 0.000963 0.000986 0.000932 0.00% 7.80K 19:09:13  
  OMG/USD Liqui 7.8012 7.9202 8.1500 7.7500 -1.50% 7.05K 19:09:13  
  OMG/ETH Liqui 0.019646 0.021038 0.021507 0.019486 -6.62% 6.20K 19:09:13  
  OMG/ETH HitBTC 0.020091 0.021100 0.021839 0.019314 -4.78% 3.03K 19:09:10  

Hshare

(0.23%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  HSR/BTC Binance 0.001948 0.002041 0.002104 0.001853 0.00% 208.61K 19:09:00  
  HSR/ETH Binance 0.039930 0.043767 0.046335 0.038299 -8.77% 79.93K 19:08:17  
  HSR/CNY CHBTC 44.86 44.86 44.86 44.86 +0.00% 0 08:00:45  

Dogecoin

(0.21%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  DOGE/BTC Bittrex 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 6.22B 19:09:05  
  DOGE/BTC Poloniex 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 4.99B 19:09:19  
  DOGE/USD HitBTC 0.001977 0.001817 0.002082 0.001418 +8.81% 722.30M 19:09:10  
  DOGE/BTC HitBTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 497.36M 19:09:13  

Augur

(0.18%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  REP/BTC Bittrex 0.003373 0.003076 0.006958 0.002781 +9.64% 308.68K 19:09:21  
  REP/BTC Poloniex 0.003400 0.003060 0.003998 0.002803 +11.11% 196.01K 19:09:21  
  REP/USD Poloniex 27.5000 25.2323 32.9000 23.2100 +8.99% 106.73K 19:08:53  
  REP/EUR Kraken 24.0000 21.2780 26.4700 20.9970 +12.79% 23.50K 19:08:22  
  REP/BTC Kraken 0.003427 0.003052 0.003990 0.002980 +12.29% 12.89K 19:08:24  
  REP/USD Liqui 28.32860 24.86716 50.00000 23.59892 +13.92% 2.74K 19:09:04  

Waves

(0.17%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  WAVES/BTC Bittrex 0.000640 0.000642 0.000667 0.000630 0.00% 577.15K 19:08:49  
  WAVES/BTC Exmo 0.000639 0.000644 0.000660 0.000632 0.00% 94.00K 19:08:39  
  WAVES/ETH Bittrex 0.013409 0.013888 0.014995 0.012800 -3.45% 23.96K 19:08:55  
  WAVES/USD Liqui 5.2841 5.3442 5.5595 5.2473 -1.12% 19.37K 19:09:12  
  WAVES/BTC HitBTC 0.000647 0.000663 0.000700 0.000611 0.00% 2.70K 19:09:14  
  WAVES/IDR BTC Indonesia 69,110 70,800 73,900 68,810 -2.39% 0 19:09:11  

AdEx

(0.16%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  ADX/BTC Bittrex 0.000127 0.000131 0.000138 0.000126 0.00% 2.24M 19:09:04  
  ADX/ETH HitBTC 0.002648 0.002859 0.003107 0.002597 -7.38% 209.64K 19:09:10  
  ADX/BTC Liqui 0.000128 0.000130 0.000137 0.000127 0.00% 181.54K 19:09:15  
  ADX/ETH Bittrex 0.002620 0.002839 0.003096 0.002566 -7.73% 157.03K 19:07:52  
  ADX/ETH Liqui 0.002618 0.002820 0.003089 0.002598 -7.16% 146.70K 19:09:16  
  ADX/USD Liqui 1.04577 1.07534 1.13530 1.03794 -2.75% 127.11K 19:09:16  

Nxt

(0.16%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  NXT/BTC Bittrex 0.000014 0.000015 0.000017 0.000013 0.00% 66.71M 19:09:09  
  NXT/BTC Poloniex 0.000014 0.000015 0.000017 0.000013 0.00% 47.78M 19:09:21  
  NXT/USD Poloniex 0.11300 0.12650 0.14140 0.10700 -10.67% 32.96M 19:08:51  
  NXT/BTC HitBTC 0.000014 0.000015 0.000017 0.000013 0.00% 16.99M 19:09:11  
  NXT/USD HitBTC 0.11217 0.12518 0.14150 0.10821 -10.39% 2.79M 19:09:12  

Bitcoin Gold [Futures]

(0.16%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  BTG/BTC HitBTC 0.03539 0.02933 0.03685 0.02744 +20.68% 93.79K 19:09:13  
  BTG/USD Bitfinex 274.01 232.28 283.37 216.50 +17.97% 72.31K 19:04:39  
  BTG/USD HitBTC 286.14 241.03 298.69 225.51 +18.72% 40.61K 19:09:13  
  BTG/BTC Bitfinex 0.03485 0.02818 0.03500 0.02651 +23.67% 21.31K 18:57:32  
  BTG/ETH HitBTC 0.72224 0.63600 0.76300 0.62000 +13.56% 5.49K 19:09:13  
  BTG/BTC Binance 0.04297 0.03862 0.04560 0.03700 +11.26% 4.16K 19:09:15  
  BTG/ETH Binance 0.87997 0.83242 1.05084 0.80100 +5.71% 1.04K 19:09:16  

Stellar Lumens

(0.16%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  XLM/BTC Poloniex 0.000005 0.000005 0.000005 0.000004 0.00% 191.61M 19:09:19  
  XLM/BTC Bittrex 0.000005 0.000005 0.000005 0.000004 0.00% 181.12M 19:09:19  
  XLM/USD Poloniex 0.041092 0.042465 0.043607 0.038000 -3.23% 47.04M 19:08:53  
  XLM/BTC Kraken 0.000005 0.000005 0.000005 0.000004 0.00% 16.01M 19:09:21  
  XLM/ETH Bittrex 0.000105 0.000112 0.000116 0.000102 0.00% 7.78M 19:08:12  
  XLM/BTC BTC Indonesia 0.000005 0.000005 0.000005 0.000004 0.00% 0.10K 19:09:07  

ZCoin

(0.14%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  XZC/BTC Bittrex 0.004503 0.004660 0.004970 0.004014 -3.38% 290.68K 19:08:15  
  XZC/IDR BTC Indonesia 480,100 510,100 527,500 426,800 -5.88% 0 19:09:13  

BitConnect

(0.14%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  BCC/BTC HitBTC 0.035755 0.035812 0.037500 0.035002 0.00% 0.18K 19:09:16  
  BCC/USD HitBTC 293.00 297.40 310.00 270.00 -1.48% 0.08K 19:08:59  
  BCC/ETH HitBTC 0.730001 0.799982 0.819993 0.730001 -8.75% 0.03K 19:09:17  

Ethos

(0.13%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  BQX/BTC Binance 0.000208 0.000208 0.000225 0.000195 0.00% 1.28M 19:08:15  
  BQX/ETH Binance 0.004228 0.004496 0.005000 0.004199 -5.97% 211.65K 19:08:34  
  BQX/ETH HitBTC 0.004337 0.004653 0.005100 0.004300 -6.79% 67.42K 19:09:13  

Stratis

(0.10%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  STRAT/BTC Bittrex 0.000480 0.000454 0.000500 0.000433 0.00% 1.78M 19:08:49  
  STRAT/BTC Binance 0.000476 0.000453 0.000496 0.000427 0.00% 882.86K 19:08:02  
  STRAT/BTC Poloniex 0.000480 0.000455 0.000500 0.000434 0.00% 652.65K 19:09:17  
  STRAT/ETH Bittrex 0.009820 0.009886 0.010822 0.009620 0.00% 50.82K 19:08:54  
  STRAT/BTC HitBTC 0.000478 0.000453 0.000495 0.000431 0.00% 24.18K 19:09:06  
  STRAT/USD HitBTC 3.8600 3.7500 4.1000 3.5400 +2.93% 4.00K 19:08:54  

Bitcore

(0.09%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  BTX/BTC HitBTC 0.003200 0.003300 0.003500 0.003100 -3.03% 3.83K 19:09:18  
  BTX/USD HitBTC 28.970 27.040 30.340 26.000 +7.14% 1.56K 19:09:18  

FirstBlood

(0.08%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  1ST/BTC Bittrex 0.000047 0.000046 0.000050 0.000044 0.00% 1.34M 19:09:16  
  1ST/USD Liqui 0.391098 0.378440 0.405067 0.377025 +3.34% 180.61K 19:09:20  

Tierion

(0.08%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  TNT/ETH Liqui 0.000239 0.000230 0.000319 0.000190 0.00% 9.14M 19:09:13  
  TNT/BTC Liqui 0.000012 0.000011 0.000015 0.000008 0.00% 5.79M 19:09:14  
  TNT/USD Liqui 0.09546 0.09013 0.11925 0.07102 +5.92% 1.79M 19:09:15  

BitShares

(0.08%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  BTS/BTC Poloniex 0.000015 0.000014 0.000016 0.000013 0.00% 36.56M 19:09:15  
  BTS/BTC Bittrex 0.000009 0.000009 0.000010 0.000008 -1.56% 6.87M 19:08:57  
  BTS/ETH Bittrex 0.000152 0.000152 0.000171 0.000130 -0.18% 175.12K 19:08:55  
  BTS/BTC BTC Indonesia 0.000017 0.000018 0.000019 0.000017 0.00% 0.01K 19:09:06  
  BTS/CNY CHBTC 0.54100 0.54100 0.54100 0.54100 +0.00% 0 08:00:45  

Metaverse ETP

(0.07%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  ETP/USD Bitfinex 3.8402 3.7450 3.8913 3.4705 +2.54% 1.92M 18:24:12  
  ETP/BTC Bitfinex 0.000477 0.000434 0.000479 0.000425 0.00% 347.28K 18:44:51  
  ETP/ETH Bitfinex 0.009749 0.009649 0.010248 0.009600 +1.04% 93.74K 18:44:51  
  ETP/BTC HitBTC 0.000470 0.000440 0.000470 0.000400 0.00% 50.45K 19:09:16  

Factom

(0.06%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  FCT/BTC Poloniex 0.002824 0.002790 0.002929 0.002504 0.00% 103.97K 19:09:21  
  FCT/BTC Bittrex 0.002838 0.002765 0.002940 0.002515 0.00% 79.85K 19:09:11  
  FCT/ETH Bittrex 0.057523 0.060000 0.064551 0.056954 -4.13% 4.68K 19:08:12  

Storj

(0.06%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  STORJ/BTC Binance 0.000087 0.000090 0.000093 0.000084 0.00% 7.53M 19:08:26  
  STORJ/BTC Bittrex 0.000087 0.000090 0.000093 0.000084 0.00% 2.32M 19:09:08  
  STORJ/BTC Poloniex 0.000087 0.000090 0.000093 0.000084 0.00% 511.79K 19:08:55  
  STORJ/ETH Bittrex 0.001733 0.001938 0.002099 0.001733 -10.56% 114.25K 19:08:01  
  STORJ/USD Liqui 0.70640 0.74240 0.76264 0.69665 -4.85% 36.88K 19:09:17  

NEM

(0.06%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  XEM/BTC Poloniex 0.000025 0.000025 0.000025 0.000024 0.00% 9.56M 19:09:17  
  XEM/BTC Bittrex 0.000025 0.000025 0.000025 0.000024 0.00% 8.98M 19:08:56  
  XEM/BTC HitBTC 0.000025 0.000025 0.000025 0.000024 0.00% 8.31M 19:09:08  
  XEM/USD HitBTC 0.19871 0.20379 0.20670 0.19806 -2.50% 458.25K 19:09:09  
  XEM/ETH Bittrex 0.000506 0.000535 0.000564 0.000492 0.00% 391.84K 19:08:55  
  XEM/BTC BTC Indonesia 0.000025 0.000025 0.000026 0.000024 0.00% 0.00K 19:09:03  

Binance Coin

(0.06%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  BNB/BTC Binance 0.000192 0.000196 0.000198 0.000189 0.00% 2.88M 19:09:01  
  BNB/ETH Binance 0.003919 0.004225 0.004401 0.003888 -7.24% 485.69K 19:09:03  
  BNB/USD Binance 1.561200 1.615800 1.620700 1.547500 -3.38% 209.17K 19:08:19  

Verge

(0.04%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  XVG/BTC Bittrex 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 -22.00% 768.41M 19:09:02  
  XVG/BTC Binance 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 -23.00% 67.40M 19:08:35  

Ark

(0.04%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  ARK/BTC Binance 0.000365 0.000375 0.000441 0.000332 0.00% 956.18K 19:08:22  
  ARK/BTC Bittrex 0.000371 0.000378 0.000383 0.000355 0.00% 708.90K 19:09:03  

district0x

(0.04%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  DNT/BTC Binance 0.000005 0.000005 0.000007 0.000005 0.00% 42.93M 19:08:27  
  DNT/BTC Bittrex 0.000005 0.000005 0.000007 0.000005 0.00% 10.29M 19:08:14  
  DNT/BTC Liqui 0.000005 0.000005 0.000007 0.000005 0.00% 2.20M 19:09:14  
  DNT/ETH Binance 0.000104 0.000108 0.000115 0.000101 0.00% 2.12M 19:09:08  
  DNT/ETH Liqui 0.000105 0.000109 0.000115 0.000104 0.00% 1.74M 19:09:15  
  DNT/USD Liqui 0.041557 0.041268 0.042478 0.040667 +0.70% 1.62M 19:09:16  

Metal

(0.04%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  MTL/BTC Binance 0.000528 0.000534 0.000569 0.000520 0.00% 855.49K 19:08:30  
  MTL/BTC Bittrex 0.000530 0.000533 0.000550 0.000520 0.00% 274.83K 19:09:15  
  MTL/ETH Bittrex 0.010500 0.011572 0.012351 0.010500 -9.26% 17.25K 19:08:13  

Siacoin

(0.04%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  SC/BTC Bittrex 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 -46.00% 452.31M 19:08:56  
  SC/BTC Poloniex 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 -47.00% 390.12M 19:09:12  
  SC/ETH Bittrex 0.000013 0.000014 0.000015 0.000012 0.00% 29.53M 19:08:57  

Vertcoin

(0.04%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  VTC/BTC Bittrex 0.000493 0.000498 0.000515 0.000478 0.00% 1.15M 19:08:05  
  VTC/BTC Poloniex 0.000494 0.000502 0.000517 0.000475 0.00% 247.92K 19:08:54  

DigitalNote

(0.04%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  XDN/BTC HitBTC 1.65B 19:09:17  
  XDN/USD HitBTC 0.002297 0.002302 0.002373 0.002145 0.00% 287.01M 19:09:17  

Steem

(0.03%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  STEEM/BTC Bittrex 0.000116 0.000121 0.000128 0.000113 0.00% 2.57M 19:08:51  
  STEEM/BTC Poloniex 0.000116 0.000122 0.000128 0.000113 0.00% 1.62M 19:09:17  

Komodo

(0.03%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  KMD/BTC Binance 0.000294 0.000295 0.000300 0.000284 0.00% 1.08M 19:08:23  
  KMD/BTC Bittrex 0.000293 0.000297 0.000298 0.000283 0.00% 790.14K 19:09:10  

Status

(0.03%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  SNT/BTC Binance 0.000004 0.000004 0.000005 0.000004 0.00% 41.27M 19:08:29  
  SNT/BTC Bittrex 0.000004 0.000004 0.000005 0.000004 0.00% 20.50M 19:09:08  
  SNT/ETH Binance 0.000083 0.000094 0.000096 0.000082 0.00% 17.71M 19:09:12  
  SNT/ETH Liqui 0.000082 0.000092 0.000096 0.000081 0.00% 7.95M 19:09:20  
  SNT/USD Liqui 0.032836 0.035278 0.036024 0.032802 -6.92% 6.83M 19:09:06  
  SNT/ETH Bittrex 0.000083 0.000093 0.000095 0.000083 0.00% 3.65M 19:09:20  
  SNT/ETH HitBTC 0.000083 0.000093 0.000098 0.000083 0.00% 1.31M 19:09:12  

Decred

(0.03%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  DCR/BTC Bittrex 0.004896 0.004920 0.005230 0.004500 0.00% 66.13K 19:09:15  
  DCR/BTC Poloniex 0.004903 0.004900 0.005185 0.004452 0.00% 26.95K 19:08:52  

Bytecoin

(0.03%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  BCN/BTC HitBTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 1.91B 19:09:10  
  BCN/BTC Poloniex 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 609.67M 19:09:19  
  BCN/USD HitBTC 0.001442 0.001569 0.001641 0.001306 -8.09% 208.81M 19:09:11  

TenX

(0.03%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  PAY/BTC Bittrex 0.000235 0.000229 0.000238 0.000224 0.00% 1.15M 19:09:00  
  PAY/ETH Bittrex 0.004812 0.004939 0.005300 0.004706 -2.58% 200.87K 19:09:14  
  PAY/BTC Liqui 0.000232 0.000229 0.000233 0.000224 0.00% 50.75K 19:09:15  
  PAY/USD Liqui 1.876625 1.884298 1.930000 1.840229 -0.41% 35.17K 19:09:02  
  PAY/ETH Liqui 0.004725 0.004975 0.005269 0.004692 -5.02% 27.08K 19:09:16  

TRON

(0.03%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  TRX/ETH Binance 0.000005 0.000006 0.000007 0.000005 0.00% 600.84M 19:08:36  
  TRX/USD Liqui 0.002211 0.002347 0.002500 0.002211 -5.79% 332.98M 19:09:07  
  TRX/BTC Binance 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 309.92M 19:08:37  
  TRX/ETH Liqui 0.000006 0.000006 0.000007 0.000006 0.00% 304.77M 19:09:21  
  TRX/BTC Liqui 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 51.92M 19:09:21  

Bancor

(0.02%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  BNT/BTC Binance 0.000290 0.000272 0.000293 0.000264 0.00% 399.41K 19:08:08  
  BNT/BTC HitBTC 0.000294 0.000275 0.000295 0.000264 0.00% 155.13K 19:09:11  
  BNT/BTC Bittrex 0.000286 0.000271 0.000290 0.000262 0.00% 113.56K 19:09:17  
  BNT/ETH Bittrex 0.005863 0.005895 0.006000 0.005657 0.00% 72.55K 19:09:19  
  BNT/ETH Binance 0.005911 0.005905 0.006083 0.005573 0.00% 64.76K 19:09:13  
  BNT/USD Liqui 2.325207 2.211092 2.330523 0.121001 +5.16% 34.13K 19:09:19  

FunFair

(0.02%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  FUN/BTC Bittrex 0.000003 0.000002 0.000003 0.000002 0.00% 66.78M 19:09:19  
  FUN/BTC Binance 0.000003 0.000002 0.000003 0.000002 0.00% 48.85M 19:08:33  
  FUN/ETH Bittrex 0.000056 0.000059 0.000068 0.000056 0.00% 6.68M 19:08:05  

Civic

(0.02%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  CVC/BTC Bittrex 0.000038 0.000037 0.000039 0.000036 0.00% 5.97M 19:09:05  
  CVC/BTC Poloniex 0.000038 0.000037 0.000039 0.000036 0.00% 1.73M 19:08:55  
  CVC/ETH Bittrex 0.000784 0.000809 0.000874 0.000760 0.00% 636.98K 19:07:52  
  CVC/USD Liqui 0.30936 0.30492 0.31811 0.29740 +1.46% 144.09K 19:09:17  
  CVC/ETH Poloniex 0.000799 0.000809 0.000869 0.000760 0.00% 125.80K 19:08:56  

ZenCash

(0.02%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  ZEN/BTC Bittrex 0.003047 0.003020 0.003200 0.002704 0.00% 112.26K 19:08:17  

DigiByte

(0.02%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  DGB/BTC Bittrex 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 13.00% 164.95M 19:09:01  
  DGB/BTC Poloniex 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 13.00% 153.43M 19:09:19  
  DGB/ETH Bittrex 0.000024 0.000026 0.000026 0.000024 0.00% 2.05M 19:09:26  

Triggers

(0.02%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  TRIG/BTC Bittrex 0.000082 0.000088 0.000098 0.000081 0.00% 7.38M 19:08:14  

SegWit2x [Futures]

(0.02%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  B2X/USD HitBTC 249.83 267.77 289.00 240.00 -6.70% 1.20K 19:09:13  
  B2X/BTC HitBTC 0.03071 0.03250 0.03400 0.02900 -5.51% 1.17K 19:09:14  

Monaco

(0.02%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  MCO/BTC Bittrex 0.000662 0.000652 0.000670 0.000641 0.00% 206.29K 19:09:00  
  MCO/BTC Binance 0.000662 0.000651 0.000673 0.000642 0.00% 205.12K 19:09:04  
  MCO/ETH Binance 0.013355 0.014061 0.015500 0.013113 -5.02% 57.61K 19:09:07  
  MCO/ETH Bittrex 0.013548 0.014227 0.015000 0.013254 -4.77% 20.91K 19:09:07  
  MCO/USD Liqui 5.40000 5.45118 5.51351 5.36734 -0.94% 8.77K 19:09:16  
  MCO/BTC Liqui 0.000666 0.000663 0.000672 0.000650 0.00% 8.29K 19:09:15  
  MCO/ETH Liqui 0.013526 0.014288 0.014926 0.013459 -5.33% 7.41K 19:09:15  

Byteball Bytes

(0.02%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  GBYTE/BTC Bittrex 0.033996 0.030697 0.038978 0.029270 +10.75% 8.41K 19:09:10  

Golem

(0.02%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  GNT/BTC Bittrex 0.000029 0.000028 0.000029 0.000027 0.00% 4.17M 19:09:14  
  GNT/BTC Liqui 0.000029 0.000028 0.000029 0.000027 0.00% 2.73M 19:09:15  
  GNT/BTC Poloniex 0.000029 0.000028 0.000029 0.000027 0.00% 2.02M 19:08:51  
  GNT/ETH Poloniex 0.000570 0.000604 0.000624 0.000579 0.00% 743.60K 19:08:53  
  GNT/ETH Liqui 0.000587 0.000611 0.000622 0.000581 0.00% 546.45K 19:09:20  
  GNT/USD Liqui 0.233703 0.232022 0.236754 0.219458 +0.72% 523.72K 19:09:16  
  GNT/ETH Bittrex 0.000588 0.000612 0.000627 0.000575 0.00% 447.78K 19:08:02  

Stox

(0.02%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  STX/ETH Liqui 0.001474 0.001388 0.001629 0.001350 0.00% 260.89K 19:09:14  
  STX/BTC Liqui 0.000072 0.000064 0.000076 0.000061 0.00% 254.59K 19:09:15  
  STX/USD Liqui 0.58902 0.52708 0.61884 0.50334 +11.75% 166.78K 19:09:16  
  STX/ETH HitBTC 0.001485 0.001400 0.001779 0.001379 0.00% 138.27K 19:09:15  

Basic Attention Token

(0.02%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  BAT/BTC Bittrex 0.000020 0.000020 0.000020 0.000018 0.00% 5.26M 19:09:09  
  BAT/BTC Liqui 0.000020 0.000020 0.000022 0.000015 0.00% 3.20M 19:09:15  
  BAT/ETH Liqui 0.000405 0.000445 0.000448 0.000401 0.00% 654.45K 19:09:20  
  BAT/ETH Bittrex 0.000408 0.000440 0.000445 0.000401 0.00% 512.46K 19:07:57  
  BAT/USD Liqui 0.16140 0.16929 0.16983 0.15844 -4.66% 409.06K 19:09:17  

MaidSafeCoin

(0.02%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  MAID/BTC Poloniex 0.000056 0.000052 0.000057 0.000051 0.00% 2.44M 19:08:50  
  MAID/BTC HitBTC 0.000056 0.000051 0.000057 0.000051 0.00% 1.73M 19:09:12  
  MAID/BTC Bittrex 0.000056 0.000052 0.000057 0.000051 0.00% 1.55M 19:09:21  
  MAID/USD HitBTC 0.45324 0.42080 0.46000 0.40482 +7.71% 177.75K 19:09:11  

0x

(0.02%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  ZRX/BTC Binance 0.000027 0.000028 0.000029 0.000024 0.00% 5.14M 19:08:11  
  ZRX/BTC Poloniex 0.000027 0.000028 0.000029 0.000024 0.00% 2.82M 19:09:20  
  ZRX/ETH Binance 0.000539 0.000604 0.000630 0.000532 0.00% 2.04M 19:08:13  
  ZRX/ETH Poloniex 0.000545 0.000600 0.000611 0.000539 0.00% 885.01K 19:09:22  
  ZRX/BTC Liqui 0.000026 0.000028 0.000029 0.000024 0.00% 853.56K 19:09:15  
  ZRX/ETH Liqui 0.000546 0.000595 0.000607 0.000538 0.00% 749.25K 19:09:15  
  ZRX/USD HitBTC 0.215060 0.230610 0.232870 0.196870 -6.74% 455.82K 19:09:16  
  ZRX/USD Liqui 0.21722 0.22493 0.23000 0.19957 -3.43% 344.11K 19:09:16  
  ZRX/ETH HitBTC 0.000538 0.000601 0.000609 0.000538 0.00% 203.26K 19:09:12  

Syscoin

(0.02%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  SYS/BTC Bittrex 0.000027 0.000028 0.000029 0.000026 0.00% 7.90M 19:09:04  
  SYS/BTC Poloniex 0.000027 0.000028 0.000030 0.000026 0.00% 2.88M 19:09:20  

Ardor

(0.02%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  ARDR/BTC Bittrex 0.000033 0.000036 0.000038 0.000033 0.00% 7.77M 19:07:55  
  ARDR/BTC Poloniex 0.000033 0.000036 0.000038 0.000033 0.00% 2.44M 19:09:24  

VeriCoin

(0.02%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  VRC/BTC Bittrex 0.000061 0.000062 0.000064 0.000061 0.00% 383.82K 19:08:11  
  VRC/BTC Poloniex 0.000061 0.000063 0.000064 0.000061 0.00% 54.44K 19:08:54  

Melon

(0.01%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  MLN/BTC Bittrex 0.008378 0.007955 0.008620 0.007675 +5.32% 2.69K 19:08:11  
  MLN/BTC Liqui 0.008268 0.007994 0.008326 0.007543 +3.43% 1.96K 19:09:21  
  MLN/USD Liqui 67.58810 65.98640 68.00059 62.84173 +2.43% 1.80K 19:09:17  
  MLN/BTC Kraken 0.008297 0.008096 0.008297 0.007860 +2.48% 0.13K 19:08:24  

Wings

(0.01%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  WINGS/BTC Bittrex 0.000059 0.000061 0.000063 0.000059 0.00% 433.31K 19:07:52  
  WINGS/USD Liqui 0.49083 0.51033 0.51714 0.49083 -3.82% 233.92K 19:09:17  

Emercoin

(0.01%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  EMC/BTC Bittrex 0.000099 0.000100 0.000100 0.000094 0.00% 66.19K 19:08:05  

CoinDash

(0.01%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  CDT/ETH HitBTC 0.000099 0.000102 0.000108 0.000093 0.00% 7.99M 19:09:15  

Cofound.it

(0.01%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  CFI/BTC Bittrex 0.000012 0.000012 0.000012 0.000011 0.00% 1.94M 19:09:20  
  CFI/USD Liqui 0.095953 0.096926 0.097545 0.092675 -1.00% 258.88K 19:09:19  
  CFI/ETH Bittrex 0.000239 0.000250 0.000273 0.000239 0.00% 250.09K 19:07:59  

Iconomi

(0.01%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  ICN/BTC Kraken 0.000170 0.000178 0.000181 0.000161 0.00% 116.32K 19:09:19  
  ICN/BTC Liqui 0.000168 0.000178 0.000181 0.000146 0.00% 105.33K 19:09:20  
  ICN/ETH Liqui 0.003442 0.003869 0.003959 0.003316 -11.03% 103.55K 19:09:16  
  ICN/USD Liqui 1.37152 1.47593 1.49166 1.21790 -7.07% 93.84K 19:09:16  
  ICN/ETH Kraken 0.003492 0.003902 0.003912 0.003432 -10.51% 49.72K 19:09:21  
  ICN/ETH Binance 0.003440 0.004000 0.004040 0.003288 -13.99% 24.23K 19:09:05  

Bytom

(0.01%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  BTM/ETH Binance 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0 19:09:11  

NAV Coin

(0.01%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  NAV/BTC Bittrex 0.000105 0.000104 0.000108 0.000100 0.00% 927.62K 19:08:02  
  NAV/BTC Poloniex 0.000104 0.000104 0.000108 0.000091 0.00% 349.68K 19:08:54  

GameCredits

(0.01%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  GAME/PLN BitBay 7.03 7.09 7.20 6.90 -0.85% 338.11K 19:09:18  
  GAME/BTC Bittrex 0.000236 0.000237 0.000242 0.000232 0.00% 175.97K 19:09:15  
  GAME/BTC Poloniex 0.000236 0.000237 0.000245 0.000231 0.00% 121.50K 19:09:21  

PIVX

(0.01%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  PIVX/BTC Bittrex 0.000376 0.000377 0.000395 0.000362 0.00% 349.10K 19:09:14  

Gas

(0.01%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  GAS/BTC Binance 0.002447 0.002600 0.002700 0.002416 -5.88% 36.68K 19:09:09  
  GAS/BTC Poloniex 0.002455 0.002579 0.002749 0.002400 -4.79% 25.28K 19:08:55  

SingularDTV

(0.01%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  SNGLS/BTC Binance 0.000015 0.000016 0.000016 0.000015 0.00% 5.46M 19:08:07  
  SNGLS/BTC Bittrex 0.000015 0.000016 0.000016 0.000015 0.00% 1.88M 19:09:17  
  SNGLS/ETH Liqui 0.000303 0.000343 0.000365 0.000302 0.00% 567.16K 19:09:16  
  SNGLS/BTC Liqui 0.000015 0.000016 0.000016 0.000015 0.00% 545.34K 19:09:16  
  SNGLS/ETH Binance 0.000302 0.000344 0.000364 0.000298 0.00% 499.78K 19:08:10  
  SNGLS/ETH Bittrex 0.000306 0.000344 0.000365 0.000301 0.00% 393.06K 19:09:21  
  SNGLS/USD Liqui 0.12163 0.13006 0.13418 0.12013 -6.48% 292.66K 19:09:17  

Gnosis

(0.01%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  GNO/BTC Bittrex 0.009468 0.008755 0.009500 0.008434 +8.14% 4.66K 19:09:21  
  GNO/BTC Poloniex 0.009384 0.008800 0.009500 0.008455 +6.64% 1.92K 19:08:52  
  GNO/USD Liqui 77.51939 72.12803 77.65775 70.21609 +7.47% 0.61K 19:09:17  
  GNO/ETH Poloniex 0.19168 0.18909 0.20007 0.18909 +1.37% 0.19K 19:08:53  

TokenCard

(0.01%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  TKN/BTC Bittrex 0.000150 0.000154 0.000154 0.000146 0.00% 73.29K 19:09:05  
  TKN/USD Liqui 1.24799 1.25486 1.26372 1.22685 -0.55% 17.26K 19:09:17  
  TKN/ETH Bittrex 0.003065 0.003290 0.003401 0.003065 -6.84% 6.79K 19:07:57  

Edgeless

(0.01%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  EDG/BTC Bittrex 0.000087 0.000089 0.000094 0.000083 0.00% 1.27M 19:09:16  
  EDG/BTC HitBTC 0.000087 0.000089 0.000094 0.000081 0.00% 166.43K 19:09:14  
  EDG/BTC Liqui 0.000088 0.000090 0.000093 0.000083 0.00% 150.12K 19:09:20  
  EDG/ETH Liqui 0.001786 0.001944 0.002050 0.001750 -8.12% 131.62K 19:09:16  
  EDG/USD Liqui 0.712625 0.738588 0.760161 0.688068 -3.52% 101.96K 19:09:19  

BitcoinDark

(0%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  BTCD/BTC Bittrex 0.014184 0.013590 0.014787 0.013265 +4.37% 0.64K 19:08:02  
  BTCD/BTC Poloniex 0.013714 0.013658 0.015292 0.013347 0.00% 0.61K 19:08:54  

DigixDAO

(0%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  DGD/BTC Bittrex 0.009595 0.009253 0.009890 0.008760 +3.70% 1.95K 19:07:57  
  DGD/USD Liqui 78.573875 76.338570 78.682762 73.496056 +2.93% 0.56K 19:09:04  
  DGD/ETH Bittrex 0.195999 0.198397 0.210000 0.195100 -1.21% 0.48K 19:08:00  

Royal Kingdom Coin

(0%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  RKC/ETH HitBTC 0.002800 0.003199 0.003400 0.002701 -12.47% 3.90K 19:09:14  

Nexus

(0%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  NXS/BTC Bittrex 0.000128 0.000125 0.000132 0.000124 0.00% 292.85K 19:09:02  

Ubiq

(0%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  UBQ/BTC Bittrex 0.000163 0.000162 0.000169 0.000160 0.00% 212.78K 19:08:59  

iExec RLC

(0%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  RLC/BTC Bittrex 0.000070 0.000070 0.000074 0.000068 0.00% 281.97K 19:07:59  
  RLC/USD Liqui 0.570864 0.586226 0.588624 0.564111 -2.62% 39.70K 19:09:20  
  RLC/BTC HitBTC 0.000055 0.000070 0.000079 0.000027 0.00% 9.41K 19:09:15  

Aragon

(0%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  ANT/BTC Bittrex 0.000218 0.000222 0.000230 0.000204 0.00% 135.57K 19:07:53  
  ANT/USD Liqui 1.808617 1.819480 1.831466 1.728959 -0.60% 32.05K 19:09:19  
  ANT/ETH Bittrex 0.004451 0.004726 0.005020 0.004451 -5.81% 13.36K 19:08:01  

Particl

(0%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  PART/BTC Bittrex 0.001008 0.001030 0.001060 0.000995 0.00% 10.23K 19:09:17  

Blocknet

(0%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  BLOCK/BTC Bittrex 0.002681 0.002667 0.002750 0.002527 0.00% 5.82K 19:09:14  

Aeon

(0%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  AEON/BTC Bittrex 0.000342 0.000360 0.000361 0.000316 0.00% 98.99K 19:08:11  

MobileGo

(0%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  MGO/BTC Liqui 0.000079 0.000079 0.000081 0.000066 0.00% 452.29K 19:09:15  
  MGO/ETH Liqui 0.001610 0.001695 0.001727 0.000817 0.00% 138.75K 19:09:20  
  MGO/USD Liqui 0.640580 0.643838 0.662294 0.420000 -0.51% 126.63K 19:09:19  

DECENT

(0%)
  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  DCT/BTC Bittrex 0.000081 0.000083 0.000088 0.000078 0.00% 1.10M 19:09:20  
  DCT/BTC HitBTC 0.000079 0.000083 0.000084 0.000077 0.00% 3.23K 19:09:11